Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Reguleringsplan for Vestlie masseuttak 2

Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for reguleringsplan for Vestlie masseuttak i Nesbyen kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny adkomst til masseuttaket fra Rukkedalsvegen. Det tilrettelegges også for utvidelse av dagens uttaksområde mot sørvest. Planprosessen utløser krav om konsekvensutredning.

Alle merknader må sendes skriftlig til Baus Arkitektur AS, Jordeshagen 15C, 3540 Nesbyen eller på e-post: jet@baus.no innen 04.04.2023